Management and board

Management team

Board

Insynspersoner per 2021-03-31

Namn på anmälningspliktig Befattning Innehavare Värdepapper Totalt innehav Senaste förändring (datum)
Peter Hencz CEO Eget Aktie 0 2021-01-01
Peter Carlsson COO Eget Aktie 250 350 2016-06-30
Närstående Aktie 232 500 2017-08-31
Kjell Lundgren Export Director Eget Aktie 0 2019-10-31
Emil Svahn CFO Eget Aktie 125 000 2017-10-06
Eget Option 500 000 2017-06-14
Totto Solvang Daglig leder, Vitalkost AS Eget Aktie 64 470 2021-03-04
Martin Kreutz Supply Chain Manager Eget Aktie 100 000 2020-01-01
Sara Wulff Quality and Regulatory Affairs Director Eget Aktie 0 2020-04-29
Jonas Carpvik Styrelseordförande Eget Aktie 0 2020-05-12
Lars Kärnerud Styrelseledamot Eget Aktie 125 000 2017-10-05
Närstående Aktie 125 000 2017-10-05
Jur person Aktie 77 373 546 2020-03-11
Bengt Johansson Styrelseledamot Jur person  Aktie 4 075 000 2019-06-30
Anna Stålenbring Styrelseledamot Eget Aktie 0 2020-05-12
Ulf Björklund Styrelseledamot Eget Aktie 0 2019-05-14
Joakim Falck Revisor Eget Aktie 0 2020-05-12

Länk till Finansinspektionens insynsregister  https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Bolagsordning

Bolagsordning för MedicaNatumin AB (publ)
organisationsnummer 556692-9690

§1 Firmanamn
Aktiebolagets firma är MedicaNatumin AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med kosttillskott, naturmedel, läkemedel, medicinteknisk utrustning och kosmetik, förvalta värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 13 500 000,00 kronor och högst 54 000 000,00 kronor.

§5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 135 000 000 st. och högst 540 000 000 st.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§9 Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§10 Ärenden på bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid bolagsstämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 • Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 • Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 Insamling av fullmakter
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§12 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår är kalenderår.

§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 15 december 2017.