Pressmeddelanden

2015

2015-08-25 13:37 Kvartalsrapport 2 2015
Medica Clinical Nord Holding AB (publ) ("Bolaget") Delårsrapport 1 april - 30 juni (Q2) 2015 April - juni 2015 i korthet för koncernen...
Viktigare händelser i koncernen under Q2 2015 Nyckeltal april –juni 2015 Nyckeltal april-juni 2015 Nyckeltal koncernen 2015 2014 MSEK april-juni...
Han ersätter Jim Blomqvist som kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen. Kenth-Åke Jönsson har en lång erfarenhet från...
Det är en stor kompetens och erfarenhet som i och med bolagsstämmans beslut den 25 maj tillförs styrelsen. Jim Blomqvist och Bengt Johansson...
Kent-Åke Jönsson. Kent-Åke kommer från näringslivet, industri och IT, och har haft ledande positioner inom många större...
På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) årsstämma i Stockholm idag den 26 maj 2015 fattades följande beslut: Resultatdisposition...
Resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande...
Med anledning av att Bolaget fått in en ny stor aktieägare som resultat av den aktieaffär som kommunicerades innan öppning den 25...
Stockholm 2015-05-25 För ytterligare information kontakta Jakob Johansson, VD jakob@medicanord.se eller Jim Blomqvist, styrelseordförande jim@medicanord.se...
TJ Gruppen AB och JOOL Invest AB ("Köparna"), två bolag med gemensamma intressen, köper QV's hela återstående innehav...